Peos VI

Qua phố không còn biết nhớ ai
Bàn chân cởi tất để thở dài